Statut

Statut

Stowarzyszenia Miłośników Fantasy

„Jaskinia Behemota”


§ 1

Stowarzyszenie Miłośników Fantasy „Jaskinia Behemota”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją pożytku publicznego i działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, ze zmianami), ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą władz jest miasto Wrocław. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Stowarzyszenie zawiązane jest na czas nieograniczony.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 5

Nazwa i symbole Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 7

Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§ 8

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 9

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. prawo działalności gospodarczej (Dz.U. 101, poz. 1178, ze zmianami). Może dokonywać jednak czynności handlowych i usługowych pod warunkiem, iż nie będą one wykonywane w celach zarobkowych i w sposób częstotliwy. Dochód z tych czynności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział II.

Cele i sposoby działania

§ 10

Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele: 1. Działalność na rzecz upowszechniania nauki i edukacji oraz propagowanie postaw obywatelskich (wychowanie w duchu poszanowania praw zapisanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, podstawowych praw człowieka oraz wskazywanie pozytywnych wzorców zachowań w społeczeństwie) 2. Działalność na rzecz rozwoju kulturalnego społeczeństwa.

§ 11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele rozumiane zgodnie z pkt. 1 i 2 art. 20 oraz art. 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873), w szczególności poprzez: 1. Popularyzowanie wiedzy o cyklu gier Heroes of Might and Magic, Might & Magic i im pokrewnych, 2. Kreowanie wirtualnej społeczności, do której przynależność jest nieodpłatna i nieobowiązkowa, rządzącej się skodyfikowanymi przez uczestników prawami, propagującej między innymi istnienie społeczeństwa obywatelskiego i rozwijającymi wśród uczestników pojęcie „cnót obywatelskich” (zasady swobodnej wymiany poglądów, kultury dyskusji, poszanowania piękna języka polskiego, znajomości i poszanowania praw autorskich itp.) 3. Promowanie literatury fantastycznej, 4. Popularyzowanie wiedzy o korzeniach kulturowo-historycznych literatury fantasy, 5. Publikowanie twórczości literackiej w postaci elektronicznej i tradycyjnej, 6. Organizowanie spotkań, turniejów, konwentów itp.

Rozdział III.

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

§ 13

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 14

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 1. Zwyczajnych. 2. Wspierających. 3. Honorowych.

§ 15

1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która zaakceptuje niniejszy Statut oraz wniesie pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia i zostanie przyjęta przez Zarząd. 2. W szczególnych przypadkach określonych osobnymi przepisami członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą zostać osoby niepełnoletnie. 3. Członkiem zwyczajnym mogą zostać obywatele Polski, a także obywatele innych państw.

§ 16

1. Członkiem wspierającym mogą być osoby prawne lub pełnoletnie, osoby fizyczne, które zgłoszą chęć pomocy materialnej i innej, zaakceptują niniejszy Statut i zostaną przyjęte przez Zarząd. 2. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu przez pełnomocnika 3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia. 4. Członek wspierający, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w §19.

§ 17

1. Godność członka honorowego może być nadana osobie fizycznej, która wniosła wybitny wkład w rozwój Stowarzyszenia bądź w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia. 2. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu. 3. Nadanie członkostwa honorowego, członkowi zwyczajnemu nie zwalnia Go z obowiązków członka zwyczajnego i nie umniejsza jego praw zawartych odpowiednio w §18 i §19. 4. Członek honorowy może być jednocześnie członkiem zwyczajnym. 5. Członek honorowy może się ubiegać o przyznanie uprawnień członka zwyczajnego na zasadach zawartych w §21.

§ 18

Członkowie zwyczajni zobowiązani są: 1. Realizować cele statutowe Stowarzyszenia. 2. Przestrzegać postanowień Statutu Stowarzyszenia jak również uchwał podjętych przez jego organy. Systematycznie i terminowo opłacać składki członkowskie oraz wpisowe. 3. Chronić własność Stowarzyszenia jako dobro wszystkich jego członków. 4. Czynnie uczestniczyć w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 19

Członek zwyczajny ma prawo do: 1. Uczestniczenia w zebraniach Stowarzyszenia oraz wybierania i być wybieranym do Władz Stowarzyszenia. 2. Poddawania ocenie działalności Stowarzyszenia oraz wysuwania stosownych wniosków i postulatów wobec Władz Stowarzyszenia. 3. Brania udziału w organizowanych przez Stowarzyszenie imprezach. 4. Noszenia odznak i symboli Stowarzyszenia. 5. Korzystania z innych uprawnień gwarantowanych przez Stowarzyszenie.

§ 20

Członkowie wspierający i honorowi mają prawa członków zwyczajnych oprócz czynnego prawa wyborczego i głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.

§ 21

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji wstępującego.

§ 22

Członkostwo ustaje na skutek: 1. Śmierci członka lub utraty zdolności do czynności prawnych. 2. Wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych. 3. Wykluczenia ze Stowarzyszenia decyzją Zarządu Stowarzyszenia w przypadku: a) działania na szkodę Stowarzyszenia; b) nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i przepisów; c) nie opłacania przez 6 miesięcy składek członkowskich; d) rozwiązania się Stowarzyszenia.

Rozdział IV.

Władze stowarzyszenia

§ 23

1.Władzami Stowarzyszenia są:
- Walne Zebranie
- Zarząd
- Komisja Rewizyjna
2.Organem doradczym Stowarzyszenia jest Konwent członków wirtualnej społeczności Jaskini Behemota.
3. Konwent nie ma prawa decydowania o działalności Stowarzyszenia, a jedynie może je opiniować.

§ 24

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 7 lat.

§ 25

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia w trybie zwyczajnym raz do roku.

§ 26

Walne Zebranie o charakterze sprawozdawczo-wyborczym zwołuje się raz na 7 lat.

§ 27

Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

§ 28

Walne zebranie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, w szczególności: 1. Planów działania Stowarzyszenia. 2. Sprawozdań z działalności ustępujących Władz Stowarzyszenia. 3. Udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej. 4. Wybory Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej. 5. Zmian w Statucie. 6. Odwołań do decyzji Zarządu w sprawie wykluczenia bądź zawieszenia w prawach członka Stowarzyszenia. 7. Uchwalanie budżetu. 8. Rozwiązania się Stowarzyszenia.

§ 29

Uchwały Walnego Zebrania nie wymagają kworum dla swojej prawomocności.

§ 30

Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. Przy równej ilości głosów, w głosowaniu jawnym, decyduje głos przewodniczącego Zebrania.

§ 31

Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek 1/3 ogółu członków Stowarzyszenia.

§ 32

Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie w trybie nadzwyczajnym w ciągu 30 dni od chwili otrzymania wniosku w tej sprawie. Przedmiotem jego obrad mogą być tylko sprawy, dla których zostało zwołane.

§ 33

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 34

W Walnym Zebraniu biorą udział: 1. Członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym. 2. Członkowie honorowi, wspierający i zaproszeni goście – z głosem doradczym.

§ 35

Zarząd, będąca najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków, kieruje jego bieżącą działalnością.

§ 36

1. Zarząd składa się z 2 - 5 członków, w tym prezesa i skarbnika. 2. Do pierwszego Zarządu wybiera się: prezesa, skarbnika, wiceprezesa, sekretarza. 3. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku. 4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagany jest podpis dwóch członków zarządu działających łącznie.

§ 37

Do zakresu działania Zarządu należy: 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz. 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania. 3. Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia. 4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia. 5. Powoływanie i odwoływanie Prezesa Stowarzyszenia w przypadku jego rezygnacji z funkcji lub skrócenia kadencji z innych przyczyn uniemożliwiających pełnienie tej funkcji opisanych w §22 statutu. 6. Uchwalanie planów działania i planów finansowych Stowarzyszenia. 7. Przygotowanie projektu budżetu rocznego. 8. Przygotowanie projektów regulaminów działania Stowarzyszenia. 9. Ustalanie wysokości składek członkowskich i innych świadczeń. 10. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego. 11. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich. 12. Przyznawanie wyróżnień i nagród oraz wymierzanie kar. 13. Prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia. 14. Wnioskowanie o nadanie i pozbawienie godności członka honorowego. 15. Zatrudnianie pracowników. 16. Podejmowanie innych uchwał związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia.

§ 38

Komisja Rewizyjna jest władzą powołaną do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

§ 39

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków.
2. Na swym pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.

§ 40

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 1. Nadzór nad całokształtem działalności Stowarzyszenia, a w szczególności jego Zarządu. 2. Kontrolowania statutowej i finansowo-gospodarczej działalności Stowarzyszenia, co najmniej raz w roku. 3. Badanie okresowych sprawozdań i bilansów. 4. Żądanie wyjaśnień i występowanie z ocenami, wnioskami i zaleceniami wynikającymi z kontroli. 5. Składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu i występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu. 6. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, a także posiedzenia Zarządu. 7. Uchwalanie planu pracy Komisji. 8. Wykluczanie z Komisji członka, który nie uczestniczył w dwóch posiedzeniach bez usprawiedliwienia.

§ 41

Członkowie Komisji Rewizyjnej - mają prawo brać udział, z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu - nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, - nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, - mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26 poz. 306 z późn. zm.)

§ 42

Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu.

§ 43

W przypadku zmniejszenia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia swego składu osobowego. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Rozdział V. Nagrody i kary

§ 44

Członkowie Stowarzyszenia za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz aktywny udział w działalności Stowarzyszenia mogą być wyróżniani lub nagradzani w formie: 1. Pochwały ustnej lub na piśmie. 2. Dyplomu uznania. 3. Nagrody pieniężnej lub rzeczowej z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych.

§ 45

Za naganne zachowanie, uchybienia oraz nieprzestrzeganie Statutu, uchwał i regulaminów na członków Stowarzyszenia mogą być nakładane następujące kary: 1. Upomnienie ustne. 2. Upomnienie pisemne. 3. Nagana na piśmie. 4. Nagana z ostrzeżeniem. 5. Zawieszenie w prawach członka. 6. Wykluczenie.

§ 46

Członkowie zawieszeni lub wykluczeni mają prawo odwołania się od decyzji Zarządu Stowarzyszenia do Walnego Zebrania w ciągu 30 dni od chwili otrzymania pisemnej uchwały Zarządu.

Rozdział VI.

Majątek i fundusze

§ 47

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 48

Na fundusze Stowarzyszenia składają się: 1. Składki członkowskie. 2. Darowizny, spadki, zapisy. 3. Dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia, 4. Ofiarność publiczna. 5. Kredyty i pożyczki. 6. Inne wpływy.

§ 49

Stowarzyszenie może zgodnie z obowiązującymi przepisami zlecać prace na rzecz Stowarzyszenia.

§ 50

Do składania oświadczeń woli w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest podpis dwóch członków zarządu działających łącznie.

§ 51

Do aktu nabycia, pozbycia się lub obciążenia majątku nieruchomego wymagana jest uchwała Zarządu Stowarzyszenia.

§ 52

Zakres i zasady działalności finansowej Stowarzyszenia regulują obowiązujące ogólne przepisy. 2. Niedopuszczalne jest: a. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków Stowarzyszenia lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, b. przekazywanie majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych zasadach, c. wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia, d. zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 53

Tryb płacenia składek członkowskich określa Zarząd.

Rozdział VII.

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 54

Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 55

Uchwała o zmianie Statutu Wymaga zatwierdzenia przez Władzę rejestracyjną zgodnie z trybem przewidzianym dla rejestracji stowarzyszeń.

§ 56

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia winna wyznaczyć likwidatorów, określić sposób likwidacji i cele, na jakie przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenia.

§ 57

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.